بازدید اعضای شورای شهر و مدیران ارشد شهرداری قزوین از پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان