بازدید شهردار اصفهان از بیست و یکمین نمایشگاه صنعت ساختمان