بیست و چهارمین نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان