برگزاری نمایشگاه قطعات خودرو اصفهان با رعایت پروتکل های بهداشتی