بازدید وزیر کشاورزی عراق از نوزدهمین نمایشگاه دام و طیور اصفهان