پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی دام و طیور

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی دام و طیور

شروع: 1397/8/22 تا 1397/9/30

نوع : نمایشگاه های خارجی

مجری:

محل برگزاری : کشور:آلمان ،شهر:هانوفر

وب سایت : www.intexpo.ir

ثبت نام:

توضیحات