هفدهمین نمایشگاه بین المللی جامع کشاورزی مکانیزاسیون، آبیاری و نهاده ها

هفدهمین نمایشگاه بین المللی جامع کشاورزی مکانیزاسیون، آبیاری و نهاده ها

شروع: 1397/10/5 تا 1397/10/8

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری:

محل برگزاری :

وب سایت : http://www.agrovet.ir

ثبت نام:

توضیحات