اولین نمایشگاه بهره وری آب وانرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل

اولین نمایشگاه بهره وری آب وانرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل

شروع: 1397/10/27 تا 1397/10/30

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری:

محل برگزاری :

وب سایت : http://energexpo.ir

ثبت نام:

توضیحات