پانزدهمبن نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی (فرآوری ،بسته بندی ،محصولات و خدمات وابسته)

پانزدهمبن نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی (فرآوری ،بسته بندی ،محصولات و خدمات وابسته)

شروع: 1397/11/16 تا 1397/11/19

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری:

محل برگزاری :

وب سایت : http://infexiran.ir

ثبت نام:

توضیحات