پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان

پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان

شروع: 1397/9/5 تا 1397/10/27

نوع : نمایشگاه های خارجی

مجری:

محل برگزاری : امارات-دبی

وب سایت : www.intexpo.ir

ثبت نام:

توضیحات