سومین نمایشگاه تخصصی صادراتی صنعت کفش استان اصفهان

سومین نمایشگاه  تخصصی صادراتی صنعت کفش استان اصفهان

شروع: 1397/10/26 تا 1397/10/28

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری:

محل برگزاری : پل شهرستان محل دائمی برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت : http://www.isfahanfair.ir/

ثبت نام:

توضیحات