نمایشگاه اختصاصی صنعت ساختمان ج.ا.ایران در بغداد

نمایشگاه اختصاصی صنعت ساختمان ج.ا.ایران در بغداد

شروع: 1398/2/2 تا 1398/2/5

نوع : نمایشگاه های خارجی

مجری:

محل برگزاری : عراق - بغداد

وب سایت : http://intexpo.ir/

ثبت نام:

توضیحات