شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی

شروع: 1398/11/29 تا 1398/12/2

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان -6-03132618001

محل برگزاری :

وب سایت : //

ثبت نام: //

توضیحات

مسئول ثبت نام:
شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان -6-03132618001