شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی

شروع: 1398/11/29 تا 1398/12/2

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان -6-03132618001

محل برگزاری : اصفهان پل تاریخی شهرستان محل برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت : http://infexiran.ir/

ثبت نام: //

توضیحات

مسئول ثبت نام:
 شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان -6-03132618001
-----------------------------------------------------------
کارشناس ناظر نمایشگاه:
خانم عباسی -09134632311-03132606601