یازدهمین نمایشگاه لوستر و چراغهای تزیینی

یازدهمین نمایشگاه لوستر و چراغهای تزیینی

شروع: 1398/11/20 تا 1398/11/24

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت آبادگران سازان اسپادانا - آقای قابضی09130879842 –آقای یزدانبخش 09136800039-8-03136520137

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahanlight.ir

ثبت نام:

توضیحات

مسئول ثبت نام:
شرکت آبادگران سازان اسپادانا -  آقای قابضی09130879842 –آقای یزدانبخش 09136800039-8-03136520137