اولین نمایشگاه نوشیدنیها

اولین نمایشگاه نوشیدنیها

شروع: 1398/5/23 تا 1398/5/26

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت کارآفرین آتیه روشن - آقای ارحام صدر 09131187014 -0313223593

محل برگزاری :

وب سایت : http://horecaexpo.ir

ثبت نام:

توضیحات