نمایشگاه بازاریابی ، تبلیغات و مدیریت کسب و کار

نمایشگاه بازاریابی ، تبلیغات و مدیریت کسب و کار

شروع: 1398/5/16 تا 1398/5/19

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان – آقای طیبی 03136283929

محل برگزاری : اصفهان پل تاریخی شهرستان محل برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت : http://admarkexpo.ir/

ثبت نام:

توضیحات

دبیر اجرایی: آقای میر جمالی
کارشناس ثبت نام، آقای طیبی

تلفن: 03136283929
وب سایت:   businessexpo.ir
------------------------------------------
کارشناس ناظر:
خانم شریفی
تلفن: 03132606601
همراه: 09134632311