اولین نمایشگاه مبلمان راحتی

اولین نمایشگاه مبلمان راحتی

شروع: 1398/4/11 تا 1398/4/14

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت مبنا رخداد آفرین-آقای ابرار- داخلی 116-۲۱۴۶۰۱۶۴۰۸- ۰۹۱۹۰۶۷۷۸۲۱

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahanhomefurn.ir/

ثبت نام:

توضیحات

مسئول ثبت نام نمایشگاه:
شرکت مبنا رخداد آفرین-آقای ابرار- داخلی 116-۲۱۴۶۰۱۶۴۰۸- ۰۹۱۹۰۶۷۷۸۲۱
----------------------------------------------------------------
کارشناس ناظر:
خانم شکری زاده -09134632319-03132611600