دومین نمایشگاه جهیزیه و ملزومات ازدواج

دومین  نمایشگاه جهیزیه و ملزومات ازدواج

شروع: 1398/3/11 تا 1398/3/16

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت آبادگران سازان اسپادانا - آقای قابضی0913087984 - 03136516696

محل برگزاری :

وب سایت : http://ezdevajshow.ir

ثبت نام:

توضیحات