اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران در بغداد

اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران در بغداد

شروع: 1398/2/2 تا 1398/4/5

نوع : نمایشگاه های خارجی

مجری:

محل برگزاری : عراق - بغداد

وب سایت :

ثبت نام:

توضیحات