بیستمین نمایشگاه بین المللی سنگ چین

بیستمین نمایشگاه بین المللی سنگ چین

شروع: 1398/8/17 تا 1398/8/20

نوع : نمایشگاه های خارجی

مجری:

محل برگزاری : چین - شویتو

وب سایت : http://intexpo.ir/%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af/?preview=true#1530100461813-6ef2e13f-c7647a6a-13d9

ثبت نام:

توضیحات

مسئول ثبت نام
محمد سلطان زاده
نلفن: 03132611614
همراه: 09129479561