گردهمایی مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی

 گردهمایی مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی

شروع: 1398/9/27 تا 1398/9/27

نوع : همایش ها

مجری: وزارت جهاد کشاورزی استان اصفهان

محل برگزاری : پل شهرستان محل دائمی برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان -سالن همایش ها

وب سایت : http://agrovet.ir

ثبت نام:

توضیحات

ساعات برگزاری: 8.30 تا 15