همایش استارت آپهای سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

همایش استارت آپهای سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

شروع: 1398/9/28 تا 1398/9/28

نوع : همایش ها

مجری: سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان اصفهان

محل برگزاری : پل شهرستان محل دائمی برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان -سالن همایش ها

وب سایت : http://agrovet.ir

ثبت نام:

توضیحات

ساعات برگزاری: 16 تا 18