هفدهمین نمایشگاه تخصصی جامع صنایع غذایی

هفدهمین نمایشگاه  تخصصی جامع صنایع غذایی

شروع: 1399/11/15 تا 1399/11/18

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت سورنا سپهر پارسیان 03132620788

محل برگزاری :

وب سایت : http://infexiran.ir

ثبت نام:

توضیحات