نوزدهمین نمایشگاه جامع صنعت کشاورزی(مکانیزاسیون ، آبیاری ، نهاده ها)

نوزدهمین نمایشگاه  جامع صنعت کشاورزی(مکانیزاسیون ، آبیاری ، نهاده ها)

شروع: 1399/10/16 تا 1399/10/19

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: آفتاب مشرق زمین 05136158 - 05136010371-09024680100خانم نصیری -05136014291

محل برگزاری :

وب سایت : http://agrovet.ir

ثبت نام:

توضیحات