هفدهمین نمایشگاه تخصصی جامع صنایع غذایی

هفدهمین نمایشگاه تخصصی جامع صنایع غذایی

شروع: 1399/11/15 تا 1399/11/18

نوع : نمایشگاه های پیش رو

مجری:

محل برگزاری : اصفهان کمربندی شرق - محل جدید برگزاری نمایشگاه اصفهان

وب سایت :

ثبت نام:

توضیحات