پیشرفت فیزیکی نمایشگاه بزرگ اصفهان در مردادماه 98

پروژه نمایشگاه بین المللی بزرگ اصفهان که در کنارگذر شرقی این کلانشهر در حال ساخت است به پیشرفت 65 درصدی رسیده و در آینده نزدیک در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت.