بازدید مسئولان اقتصادی کشور از پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان