بازدید معاون اجرایی معاونت بهداشت وزارت بهداشت از نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان