آیین گشایش نمایشگاه‌های مدیریت و خدمات شهری، حمل و نقل و ایمنی اصفهان